คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.อายุ 20 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนาหรือมีที่ดินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี 

2.เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินที่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ กรณีไม่มีทางออกสาธารณะ สามารถขอคำปรึกษาได้

3.ต้องการสินเชื่อ 50,000 – 5,000,000 บาท และไม่เกิน 60% ของราคาประเมินที่ดิน

4. มีรายได้เพียงพอในการชำระหนี้ และไม่มีหนี้สินเกินสมควร

ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ

                ค่าจัดทำสัญญา ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง และค่าบริการใช้วงเงินรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินกู้ จ่ายเพียงครั้งเดียว

อัตราดอกเบี้ยและการชำระเงินคืน

1.อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 15 ต่อปี สูงสุดไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี (ลดต้นลดดอก) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.เลือกชำระขั้นต่ำสุด คือ ดอกเบี้ยรายเดือน หรือเลือกชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวด

3.ชำระผ่านระบบธนาคาร

4.สามารถผ่อนชำระเงินต้นก่อนกำหนดได้ ไม่มีค่าปรับ เมื่อกู้ไปแล้วเกินกว่า 6 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

การสอบถามและตรวจสอบคุณสมบัติ มี 4 วิธี คือ

     1.โทรศัพท์ที่หมายเลข 099-8789336

     2. ส่งสำเนาโฉนดพร้อมเบอร์โทรมาที่ Line ID : 0998789336

     3. ลงทะเบียนออนไลน์ในเว็บไซต์นี้

     4. นำสำเนาโฉนดที่ดินไปยื่นที่สำนักงานสาขา

การสมัครขอสินเชื่อ

     ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ส่งตรงมาที่สำนักงานใหญ่ หรือ นำเฉพาะสำเนาโฉนดที่ดิน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ไปยื่น ณ สำนักงานสาขา

การพิจารณาอนุมัติ

     จะพิจารณาอนุมัติจากราคาประเมินที่ดิน คุณสมบัติของผู้จำนอง ถ้าเอกสารครบใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

ยืนยันการจำนอง

     ท่านที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ ต้องชำระเงินขั้นต่ำ 500 บาท เพื่อยืนยันการจำนอง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของ “บริษัท สมาร์ทมันนี่ไทย จำกัด”

การลงนามในสัญญา และการรับเงิน

     จะนัดหมายไปจดทะเบียนจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่แจ้งการอนุมัติ และรับเงินทั้งหมดเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้น

เอกสารในการยื่นคำขอจำนองที่ดิน

   1.โฉนดที่ดินตัวจริง                           

   2.บัตรประชาชนตัวจริง                     

   3.สำเนาบัตรประชาชน   3  ฉบับ             

   4.สำเนาทะเบียนบ้าน     3  ฉบับ

   5.สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)

   6.แผนที่บ้านผู้ขอสินเชื่อ 1 ฉบับ

   7.เอกสารแสดงรายได้

** บริษัทอาจต้องขอเอกสารเครดิตบูโร เป็นรายกรณีไป

สายด่วน!! CP-MONEY คลิก👆